Coi Covid-19 là bệnh đặc hữu, người đã làm lây lan dịch có được miễn tội?

Bạn đọc hỏi, nếu coi Covid-19 là bệnh đặc hữu thì những người đang bị điều…