Quyết tâm ngăn chặn sự tha hóa quyền lực trong bộ máy công quyền – Huy động nhân sĩ, trí thức đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, các cấp uỷ và tổ chức Đảng và mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật của đảng, phát huy vai trò của nhân dân tham gia kiểm soát quyền lực, chống “chạy chức, chạy quyền”, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, bổ nhiệm người thân và gia đình trong công tác cán bộ. Nghiêm cấm cán bộ phát ngôn, để lộ bí mật Đảng và Nhà nước, lan truyền thông tin sai trái.

Không để “lọt” người không xứng đáng vào đội ngũ cán bộ

Dư luận đánh giá rất cao việc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bao gồm hệ thống các quan điểm, tư tưởng, giải pháp, phương châm chỉ đạo xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, tư duy mới của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều nội dung mới, quan trọng, thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy lý luận của Đảng ta.

Có thể nói, nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn, khách quan về chất lượng đội ngũ cán bộ hiện nay, đó là chất lượng chưa đồng đều, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi. Không ít cán bộ, kể cả cán bộ cấp chiến lược chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Trình độ tư duy và khả năng thích ứng với nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế của một bộ phận cán bộ còn chậm; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện còn hạn chế. Vẫn còn cán bộ nói không đi đôi với làm, thiếu tinh thần trách nhiệm, ngại việc khó, thích làm việc dễ…

Bởi vậy, kiên quyết đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực phải gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để “không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng”. Không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, suy thoái về đạo đức vào đội ngũ cán bộ đương chức và cán bộ quy hoạch cấp chiến lược. Đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, tiêu cực được triển khai lấy ý kiến các ban, bộ, ngành, địa phương và các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực. Sau một năm đi vào hoạt động đã khẳng định chủ trương đúng và tầm nhìn chiến lược của Ðảng trong lãnh đạo công tác PCTN, tiêu cực, thực hiện đa dạng, linh hoạt về nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh PCTN, tiêu cực và phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Xử lý nghiêm, đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật của Nhà nước và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ vi phạm, những cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, gây mất đoàn kết nội bộ, kể cả khi đã chuyển công tác.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Những khuyết điểm, yếu kém đó thực sự là “rào cản vô hình” đối với việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp xây dựng Đảng, phát triển đất nước; xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Quy định 114 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ nêu rõ có tám hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn và sáu hành vi chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định 114 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Quy định này thay thế Quy định 205/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Có chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho từng đối tượng

Theo tôi, để đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ cấp chiến lược nói riêng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới, chúng ta phải hoàn thiện bộ tiêu chí và vận hành nghiêm túc để chọn bằng được những cán bộ có đức, có tài.

Cán bộ giỏi phải được bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng đúng lĩnh vực, sở trường, phát huy được tư duy chiến lược, năng lực thực tiễn, khả năng bao quát; ưu tiên những cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có năng lực thực tiễn tốt, được quần chúng nhân dân tín nhiệm, quý mến.

Bên cạnh đó, để tạo động lực cho cán bộ cống hiến, trưởng thành, các cấp, các ngành cần phải quan tâm tới chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho từng đối tượng.

Cùng với việc bổ nhiệm, đánh giá, nhận xét cán bộ, cần một quy trình chặt chẽ, một cách khách quan, nhận xét chính xác, công khai từng cán bộ. Đảng cần có cơ chế để “dân biết, dân bàn, dân giám sát công tác cán bộ”; mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách phù hợp.

Tôi cho rằng, đây là những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng hàng đầu để đấu tranh ngăn chặn sự tha hóa quyền lực trong bộ máy công quyền; góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Thời gian tới, Đảng phải kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ; đồng thời, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, có hành vi trục lợi, tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ…

Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai! Chủ trương đã quyết tâm một, hành động phải quyết tâm mười thì mới mong đạt hiệu quả trên thực tế. Nói phải đi đôi với làm!

Huy động nhân sĩ, trí thức đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm bảo vệ đường lối, cương lĩnh lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, cương lĩnh lãnh đạo của Đảng, những năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân luôn kiên định nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước sẽ gia tăng các hoạt động thực hiện “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn, nhất là hoạt động tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng và các trang mạng Internet, mạng xã hội.

Các thế lực thù địch sẽ triệt để lợi dụng những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, nhất là những khó khăn, hạn chế, yếu kém của ta trong phát triển kinh tế xã hội, tệ nạn tham ô, tham nhũng để tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; lôi kéo tập hợp lực lượng và kích động tư tưởng chống đối; chia rẽ nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa’ trong nội bộ, gây mất ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trên lĩnh vực chính trị – tư tưởng, văn hoá sẽ gặp nhiều thách thức mới.

“Do vậy, cần phải tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao hiệu quả đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch” – tướng Nguyễn Huy Hiệu nói.

Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu – nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Huy động trí tuệ, tâm huyết của các nhân sĩ, trí thức

Nêu một số giải pháp, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng, cần thường xuyên tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi, rút kinh nghiệm giữa các cơ quan chức năng, lực lượng nòng cốt chuyên sâu trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.

Lực lượng đấu tranh nòng cốt chuyên sâu phải thường xuyên được trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ; được trang bị đầy đủ, vững chắc lý luận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các thông tin đấu tranh phải trung thực, khách quan, vì lợi ích lâu dài của dân tộc, của đất nước, mang tính đảng, tính khoa học cao. Cuộc đấu tranh này phải được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng.

Đặc biệt, cần huy động được rộng rãi trí tuệ, tâm huyết của các nhân sĩ, trí thức và nhân dân tiến bộ trên thế giới tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch với nước ta.

Cùng với đó cần tăng cường hoạt động quản lý, kiểm soát đối với các trang mạng xã hội và chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng “độc hại” một cách có hiệu quả. Chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, tính toán sử dụng các giải pháp về công nghệ để ngăn chặn một cách triệt để các tin tức xấu độc trên các trang mạng.

Một giải pháp khác được Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nhắc tới đó là cần kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Ðảng và Nhà nước, lan truyền những thông tin sai trái hoặc tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.

“Kinh nghiệm cho thấy, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức. Do đó, cuộc đấu tranh này phải được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một cách mạnh mẽ, quyết liệt. Đây cũng là cuộc đấu tranh thường xuyên, liên tục của Đảng ta” – Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nhấn mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *